Satsang Sabha, Sathamba (Bayad)

On Date: 25 December 2013

kpW„$bp (sp.bpeX$, rS>.Afh‰u) dyL$pd¡ sp.25 qX$k¡çbf, 2013“p iycqv$“¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. lqfõdfZõhpdu A“¡ ‘|. Ap“„v$õhê$‘õhpdu“p ‘yfyjp’®’u Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“u r“îpdp„ ky„v$f kÐk„N kcp ’C. L$us®“c[¼s Üpfp kcp“p¡ âpf„c ’ep bpv$ g„X$““p eyhpL$pe®L$sp® ‘.c. rQfpNcpC dl¡spA¡ âpk„rNL$ Dv¹$bp¡^“ L$ey¯.

‘|. c[¼srâeõhpduA¡ ‘p¡sp“p Dv¹$bp¡^“dp„ cNhp“ ^pfL$ ‘rhÓ k„s“u Ap‘Zp Æh“dp„ iy„ Ar“hpe®sp R>¡ s¡ kdÅìe„y. s¡Ap¡ eyhL$p¡“¡ s¡d“p â¡d, l„Ÿa A“¡ Apiuhp®v$ Ap‘u cpfsue k„õL©$rs“u k¡hp L$fu füp R>¡ s¡ hpsp¡“y„ ×ô$p„s âk„Np¡ Üpfp dplpÐçeNp“ L$ey¯.

kpW„$bp õL|$g“p A¡“.ku.ku.“p eyhL$p¡A¡ kgpdu Ap‘u“¡ õhpduîu“y„ õhpNs L$ey¯. õL|$g“p rhÛp’}Ap¡A¡ aŸgp¡ A‘®Z L$fu îuW$pL$p¡fÆ A“¡ õhpduîu“¡ AphL$pep®. Ðepfbpv$ îu F>rjL¡$icpC ipl (dpL£$qV„$N epX®$) s’p ‘.c. X$p¸. L$“ycpC ipl (Ap“„v$‘yfp L„$‘p), ‘.c. lqfcpC ‘V¡$g (X¡$dpC), ‘.c. rh“p¡v$cpC ‘V¡$g (fZÆs‘yfp), ‘.c. dp¡l“cpC ‘V¡$g (fZÆs‘yfp) s’p kpW„$bp A“¡ bpeX$ A“y‘d rdi““p cpCAp¡ ‘.c. hk„scpC, ‘.c. Qy“ucpC, ‘.c. ^ufycpC, ‘.c. ‘„L$S>cpC (qâÞku‘pg-kpW„$bp lpCõL|$g), ‘.c. fd¡icpC (õhprd“pfpeZ L$p¡V$“ rdg, kpW„$bp) hN¡f¡ c¼sp¡A¡ ‘yó‘lpf A‘®Z L$fu õhpNs L$ey¯.

A„sdp„ Nyfylqf õhpduîuA¡ Apiuhp®v$ Ap‘sp„ L$ü„y, "Ap‘Z¡ klº ASy>®“ R>uA¡. k„kpf Ly$fyn¡Ó kdp“ R>¡. kd’® kpfr’ îuL©$óZ dmu Åe sp¡ Ap‘Zp¡ rhS>e r“ròs ’C Åe. cpfs“u c|rd v$¡hp¡-Ahspf‘yfyjp¡ A“¡ k„sp¡-c¼sp¡“u R>¡. kpQu c[¼s âNV$phhp, k„kpfdp„ kyM d¡mhhp eyhpdlp¡Ðkhdp„ AphÅ¡,. C[ÞÖep¡-A„s:L$fZ“p¡ Aplpf-rhlpf ‘rhÓ b“¡, Æh“dp„ r“tòssp “¡ r“c®esp âNV¡$, iyc rhQpfp¡ âNV¡$, ùv$edp„ kpQp¡ â¡d âNV¡$ dpV¡$ k„sp¡“p Apiuhp®v$ g¡hp ApÐdue eyhpdlp¡Ðkhdp„ Aphhp“y„ klº“¡ ApÐdue r“d„ÓZ Apàe„y.

Apif¡ 2000 c¼sp¡A¡ dlpâkpv$“p¡ gpc gC Æh“dp„ ^Þesp, L©$sp’®sp“p¡ Ap“„v$ dpZsp dpZsp N„sìe õ’p“ sfa âepZ L$ey¯.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription