Shravanmas Parayan-2014 (Day-4), Vadodara

On Date: 07 August 2014
Activity: Satsang Sabha

       sp. 7-08-2014, Nyfyhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„  ‘pfpeZ“p Qp¡’p qv$hk¡ ‘Z îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh ‘p¡sp“p¡ L¡$hu fus¡ b“phu iL$pe s¡ rhje ‘f Av¹$c|s gpc Apàep¡. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.
       ‘pfpeZ“u iê$Aps L$us®“c[¼s’u L$fhpdp„ Aphu. Ðepfbpv$ d„Óp¡ÃQpf kp’¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p D‘[õ’s k„sp¡“y„ hX$ug cL$sp¡ ‘.c. cuMpcpB fbpfu, ‘.c. fpSy>cpC, ‘.c. Arð“cpB s’p ‘.c. S>e¡icpBA¡ c¡Np dmu ‘yó‘lpf’u ‘|S>“ L$ey¯.
       Ðepfbpv$ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ Üpfp Dv¹$Op¡rjs ‘v $"bp¡ëep îulqf f¡..'“y„ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ b^p cL$sp¡ ‘pk¡ kdylNp“ L$fphu ApS>“p ‘pfpeZ“u ifyAps L$fu. s¡dZ¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkhdp„ khp£‘fu r“rdÑ b“u dlp¡Ðkh“¡ ‘p¡sp“p¡ b“phhp ky„v$f dpN®v$i®“ Ap‘sp„ L$üy„ L¡$, hjp£ ‘l¡gp„ õhpduÆA¡ lqfõd©rsdp„ ‘fphpZu âkpv$dp„ hps L$f¡gu L¡$, $"bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$ cNhp“ õhprd“pfpeZ“y„ fQ¡gy„ R>¡, s¡dp„ ‘°cy L$l¡ R>¡ "Æh Bðf sZp¡ f¡, dpep L$pm ‘yfyj‘°^p“; klº“¡ hi L$fy„ f¡, klº“p¡ ‘°¡fL$ lº„ cNhp“..' ‘°cy Ap b^p“¡ hi L$f¡ sp¡  Ap‘Zp„ d“-by[Â^ ip dpV¡$ hi “l] L$fsp lp¡e? ‘R>u s¡“y„ flõe kdÅhsp„ hps L$fu L¡$, Ap‘Z“¡ ‘°cy“u hpZudp„ KX¡$-KX¡$ Arhðpk fl¡ R>¡ Ap’u Ap‘Zp d“-by[Â^ ‘f ‘°cy L$bÅ¡ “’u g¡sp. ApNpdu ÅÞeyApfu-2015dp„ Aph“pf ApÐdue eyhp dlp¡Ðkhdp„ d“-by[Ý^“p sL®$-rhsL®$“¡ bpSy>dp„ fpMu L¡$hm dlpfpS> A“¡ õhpduÆ“p S> Ap^pf¡, bm¡ DS>hhp¡ R>¡. ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh DS>hhp“p¡ k„L$ë‘ õhpduÆ“p¡ R>¡. A¡d“p¡ k„L$ë‘ b°ûp„X$dp„ kpL$pf ’pe R>¡ Ðepf¡ Ap‘Z¡ sp¡ dpÓ kh® âL$pf¡ r“rdÑ b“hp kyê$qQ fpMu v$p¡X$hp“y„ R>¡. Ap dpV¡$ kp¥ cL$sp¡ dpV¡$ îu W$pL$p¡fÆ A“¡ Nyfylqf õhpduÆ ‘pk¡ bm dp„Nu ‘°p’®“p L$fu.
        âhQ“ bpv$ îu W$pL$p¡fÆ“u Apfsu“p¡ gpc gC klº c¼sp¡A¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh ‘p¡sp“p¡ b“u fl¡ s¡ dpV¡$“p„ k„L$ë‘-âp’®“p kp’¡ rhv$pe gu^u.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription