• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
0 DSC03970
On Date: 21 July 2013
Activity: Festival

frhhpf, sp. 21-7-2013“p fp¡S> “pfpeZ âv$¡idp„ dp„X$hu dyL$pd¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. â¡dâL$piõhpdu s’p ‘|. ky“©sõhpdu“p kprßÝedp„ Nyfy‘|rZ®dp DÐkh Dd„Nc¡f ES>hpep¡, S>¡“p¡ Apif¡ 1000 cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.

 

01 DSCN3118
On Date: 21 July 2013
Activity: Festival

frhhpf, sp.21-7-2013“p fp¡S> khpf¡ 9 ’u 12 v$fçep“ hX$ug k„she® ‘|. r“d®mõhpduÆ, ‘|. op“õhê$‘õhpduÆ (kdqY$epmp) s’p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. kyep¡Nõhpdu s¡dS> ‘|. Ap“„v$kpNfõhpdu“u D‘[õ’rsdp„ âNV$ Nyfylqf ‘.‘|. lqfâkpv$õhpduÆ“p Nyfyh„v$“p L$pe®¾$d“y„ Apep¡S>“ S|>“pNY$ d|L$pd¡ (V$pD“lp¸g Mps¡) ’e„y, S>¡dp„ 1100 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ v$i®“-‘fphpZu-Nyfy‘|S>““p¡ “¡ âkpv$“p¡ gpc dpÎep¡.

 

gurupoonam-surat-2014
On Date: 21 July 2013
Activity: Gurupoornima

sp. 21/07/2013, frhhpf“p fp¡S> khpf¡ 9 ’u 12 kyfs il¡f“p L$spfNpd rhõspfdp„ kdõs ‘pV$uv$pf kdpS>“p rhipm ‘qfkfdp„ Nyfy‘|rZ®dp“p¡ DÐkh DS>hhpdp„ Apìep¡. Apd„rÓs dl¡dp“p¡,> kÐk„NkdpS>“p hX$ugp¡ s¡dS> A„bfuj kdpS>“p 9200 S>¡V$gp c¼sp¡ k„sp¡“p¡ gpc gC ^Þe bÞep !

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription