• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
Main
On Date: 29 March 2016
Activity: Cultural Care

The foundation stone laying ceremony for the construction of “Atmiya Sanskar Dham” by Shrihari Ashram, Haridham, Sokhada was done at the hands of elderly saints from Haridham at the small village Machhivad in Jalalpore Tal. of Navasari Dist. on Tuesday, the 29th March 2015 in which, around 1500 ladies, gents and youths were present.

d„Nmhpf, sp.29-03-2015“p fp¡S> “hkpfu rS>‰p“p S>gpg‘p¡f spgyL$p“p “p“L$X$p dpR>uhpX$ Npd¡ îulrf Apîd lqf^pd, kp¡MX$p Üpfp ApÐdue k„õL$pf^pd“p kS>®“ A’£ lqf^pd’u ‘^pf¡g hX$ug k„sp¡“p L$fL$dg Üpfp rigpfp¡‘Z rh^u k„‘Þ“ L$fhpdp„ Aphu lsu. Ap âk„N¡ Apif¡ ky“©s âv$¡i“p Apif¡ 1500 S>¡V$gp cpBAp¡-bl¡“p¡-eyhp“p¡ D‘[õ’s füp„ lsp„.

Main
On Date: 09 January 2018
Activity: Cultural Care

Nyfylqf õhpduîu“p Apiuhp®v$’u sp. 9-1-2018“p iyc qv$“¡ Ap¡X$ dyL$pd¡ ‘.c. l¡d„scpC ‘V¡$g“u Mmuhpmu S>ÁepA¡ "ApÐdue k„õL$pf^pd-âp’®“p lp¸g'“y„ MpsdylŸs® k„she® ‘|. ip”uõhpduÆ, ‘|. â¡dõhê$‘õhpduÆ, ‘|. k„sh‰cõhpduÆ, ‘|. ÐepNh‰c-õhpduÆ, âpv$¡riL$ k„sîu ‘|. îyrsâL$piõhpdu hN¡f¡ hX$ug k„sp¡“p lõs¡ L$fhpdp„ Apìe„y. klº c¼sp¡A¡ b¡ qv$hk M|b c[¼scph’u s¥epfu L$fhp“u k¡hp L$fu.

 

Main
On Date: 12 May 2018
Activity: Cultural Care

h¥ipM hv$ bpfk, ep¡NuS>e„su“p iyc d„NgL$pfu qv$hk¡, ir“hpf, sp. 12 d¡ 2018 “p„ fp¡S>, duX$p¡T L$ëb Mps¡, ipçbN®-riL$pNp¡“u ^fsu D‘f r“dp®Z ’“pf îu Anf‘y{jp¡Ñd õhprd“pfpeZ d„qv$f“p¡ MpsdylŸs® DÐkh c[¼skcf fus¡ ES>hpep¡. s¡dp„ cpfs’u k„she® ‘|. â¡dõhê$‘õhpduÆ, ‘|. Nyfyâkpv$õhpdu, ‘|. NyZN°plL$õhpdu A“¡ ‘|. kyîysÆh“õhpdu ‘^pep¯. cNhÐõhê$‘ ‘.‘|. qv$“L$fcpC ‘Z Apiuhp®v$ Ap‘hp dpV$¡ Mpk ‘^pep¯. dlp‘|Å“p¡ gpc g¡hp dpV$¡ v$¡i-rhv$¡i’u gNcN 1500 S>¡V$gp lqfc¼sp¡ Av¹$cys c[¼scph kp’¡ ‘^pep¯.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription