• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
001
On Date: 10 August 2014
Activity: Festival

fqhhpf, sp.10-08-2014“p fp¡S> khpf¡ 9:00 ’u 12:30 v$fçep“ NyZpsus âv$¡idp„ dpZphv$f“u ^fsu ‘f ‘V¡$gkdpS> Mps¡ hX$ug k„she® ‘|. lqf‘°L$piõhpdu s’p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. kyep¡NÆh“õhpdu“p kp„r“Ýedp„ fnpb„^““p kd¥ep“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. âv$¡i“p gNcN 700 S>¡¡V$gp dyL$sp¡A¡ Ap kd¥ep“p¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 10 August 2014
Activity: Festival

This year, the festival of Rakshabandhan, Shravan Sud Purnima was celebrated on Sunday, the 10th , Aug 2014 in Suratee Modhvanik Wadi, Lal Darwaja by around 1500 devotees of Shri Hari Pradesh, Surat.

îphZ kyv$ ‘|rZ®dp - fnpb„^““p¡ DÐkh sp.10-08-2014, frhhpf“p fp¡S> îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ 1500 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ c[¼scph’u ES>ìep¡.

01 0 DSC_0063
On Date: 20 August 2013
Activity: Festival

d„Nmhpf, sp. 20/8/2013“p qv$hk¡ khpf“p 9:00 ’u 12:00 vf$çep“, Nyfylqf ‘.‘|. õhpduÆA¡ 18 hMs ‘p¡sp“u ‘|r“s QfZfS>’u ‘ph“ L$fu R>¡, s¡hu âkpv$uc|s ^fsu "S|>’m' Npddp„, S|>’m“p ‘V¡$gkdpS> Mps¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. kyep¡NÆh“õhpdu s’p ‘|. k„srâeõhpdu“p dpN®v$i®“ l¡W$m fnpb„^“ kd¥ep“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. NyZpsus âv$¡i“p gNcN 800 S>¡¡V$gp dyL$sp¡A¡ Ap kd¥ep“p¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 10 August 2014
Activity: Festival

frhhpf, sp. 10-08-2014, îphZ kyv$ ‘|rZ®dp "fnpb„^“'“p ‘rhÓ qv$hk¡ su’®õ’p“ lqf^pd-kp¡MX$p Mps¡ hl¡gu khpf’u “ÆL$“p rhõspf“p 6000 ’u h^y c¼sp¡ ‘^pep® lsp. klº c¼sp¡A¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p k„sp¡“p v$i®“ L$fu ‘|. ip”uõhpdu s’p AÞe hX$ug k„sp¡ ‘pk¡ fpMX$u b„^phu, Apiuhp®v$ gu^p. klº c¼sp¡ dlpâkpv$ gC N„sìe õ’p“¡ ‘^pep®.

 

 

01
On Date: 10 August 2014
Activity: Festival

frhhpf, sp.10-08-2014“p fp¡S> d¡gbp¡“®, Ap¡õV²¡$rgep Mps¡ ‘rhÓ sl¡hpf fnpb„^““p¡ DÐkh Apif¡ 100 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ DS>hhpdp„ Apìep¡.

 

01
On Date: 13 August 2014
Activity: Festival

ÞeyTug¡ÞX$dp„ fl¡sp„ cpfsue eyhpkdpS>“p„ Æh“dp„ k„õL$pfp¡“„y S>s“ ’pe s’p rhv$¡idp„ fl¡sp cpfsuep¡dp„ ^prd®L$sp“u DÑfp¡Ñf h©[Ý^ ’pe s¡“u kp’p¡kp’ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh - 2015“p kd¥ep“y„ r“d„ÓZ Ap‘u iL$pe s¡hp l¡sy’u$ ‘|. ^d®qL$ip¡fõhpdu (bp¡kõhpdu), ‘|. ipðsõhpdu A“¡ krlóÏ k¡hL$ ‘yó‘¡“cpB sp 06-07-2014 “p fp¡S> Ap¡õV²¡$rgep ’B“¡ ÞeyTug¡ÞX$ rhQfZ A’£ ‘^pep®.

 

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription