• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01 IMG_4234
On Date: 05 August 2013
Activity: Festival

Nyfyhpf, sp. 19-07-2013“p fp¡S> kp„S>¡ 5:30 ’u 8 :30 v$fçep“ k„skp¥fc âv$¡i“p ‘|Z¡ il¡f“p CX$“-NpX®$“ k„Ly$g“p ¼gblpDk“p lp¸gdp„ Nyyfy‘|rZ®dp“u kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. 70 ’u 80 dy¼sp¡A¡ DÐkh“p¡ gpc gu^p¡.

01 DSC04666
On Date: 27 July 2013
Activity: Festival
gurupoonam-haridham-2014
On Date: 22 July 2013
Activity: Gurupoornima

sp. 22du Sy>gpC, 2013“p iycqv$“¡ Nyfy‘|rZ®dp“p¡ DÐkh lqf^pd“u ‘fd-‘rhÓ ^fp‘f Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p qv$ìe kp„r“Ýedp„, Adv$phpv$-hX$p¡v$fp s’p ApSy>bpSy>“p âv$¡ip¡“p hX$ugp¡ s¡dS> gNcN 25000 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ ES>hpep¡.

01 IMG_4887
On Date: 22 July 2013
Activity: Festival

kp¡dhpf, sp. 22-7-2013“p fp¡S> cNhp“ õhprd“pfpeZ“p„ dlpâpkpqv$L$ õ’p“ cyS> dÝe¡ îu gp¡lpZp kdpS> hpX$udp„ Nyfy‘|rZ®dp“p qv$hk¡ cyS> A“¡ dp^p‘f“p 600 S>¡V$gp c¼sp¡ A“¡ dl¡dp“p¡A¡ c¡Np dmu ‘|.îuÆkp¥fcõhpdu“u r“îpdp„ Nyfy‘|rZ®dp“p¡ DÐkh cqL$scph’u ES>ìep¡.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription