• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
  Name Description Activity Location
Main
Atmiya Sneh Milan - 2017, Shinor Moral & Spirituals Amod/Vagra/Karjan/Shinor
01
Spiritual Dignitaries at CM Oath Taking Ceremony - Gandhinagar Moral & Spirituals Ahmedabad/Gandhinagar
01
Atmiya Sneh Milan - 2017, Bilodara

sp.25/12/2017, kp¡dhpf“p fp¡S> “qX$Apv$“u bpSy>dp„ Aph¡gp rbgp¡v$fp dyL$pd¡ kdN° k¡hpeo âv$¡i“p eyhp“p¡“p ApÐdue õ“¡lrdg““y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„.


 

Moral & Spirituals Anand/Kheda/Nadiad
01
Atmiya Sneh Milan - 2017, Thasra

sp.22/12/2017, iy¾$hpf“p fp¡S> W$pkfp dyL$pd¡ îufpd ‘pV$}- àgp¡V$dp„ k¡hpeo âv$¡i“p S> rhcpNdp„ Aph¡gp X$pL$p¡f, W$pkfp, k¡hprgep, bpgprk“p¡f, OydX$uep, Np¡fS>, Ly$Zu, d¡“‘yfp, Q‘V$uep A“¡ L$‘X$h„S> A“¡ ApSy>bpSy>“p dmu“¡ Ly$g 17 Npdp¡“p eyhp“p¡ A“¡ hX$ug dy¼sp¡“u õ“¡lrdg“-kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„.


 

Moral & Spirituals Anand/Kheda/Nadiad
Main
Atmiya Youth Sabha - 2017, Surat

by^hpf, sp. 13 qX$k¡çbf, 2017“p fp¡S> k|e®‘yÓu sp‘u “v$u“p rhipm ‘V$ ‘f dp¡V$p hfpR>p [õ’s DÓpZ Npd“p 'S>Nv$uiðf apd®'“p rhipm ‘qfkfdp„ Nyfylqf õhpduîu“p„ âÐen kp„r“Ýedp„ îulqfâv$¡i, ^d®c[¼sâv$¡i, ky“©sâv$¡i“p 11,000 S>¡V$gp eyhL$p¡“u ApÐdue eyhpkcp ep¡ÅC NC.


 

Moral & Spirituals Surat
Main
Atmiya Parivar Shibir - 2017, Lonavala Moral & Spirituals Puna/Satara
Main
Atmiya Sneh Milan - 2017, Naroda, Ahmedabad Moral & Spirituals Ahmedabad/Gandhinagar
Main
Atmiya Sneh Milan - 2017, Maninagar, Ahmedabad Moral & Spirituals Ahmedabad/Gandhinagar

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription