• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
P. Shrijicharanswami
On Date: 05 August 2014

sp. 5-08-2014, d„Nmhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZ“p buÅ qv$hk¡ L©$óZÆ âv$¡i“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. îuÆQfZõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ Nyfylqf õhpduÆ“„y Æh“ v$i®“ L$fphsp„ Av¹$c|s drldp“u hpsp¡ L$fu gpc Apàep¡. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 06 August 2014

sp. 6-08-2014, by^hpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ÓuÅ qv$hk¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|.kh®d„NgõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$“u kp’p¡kp’ r“›$p ‘f Av¹$c|s gpc Apàep¡. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

P. Sarvamanagalswami
On Date: 07 August 2014
Activity: Satsang Sabha

sp. 7-08-2014, Nyfyhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZ“p Qp¡’p qv$hk¡ ‘Z îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh ‘p¡sp“p¡ L¡$hu fus¡ b“phu iL$pe s¡ rhje ‘f Av¹$c|s gpc Apàep¡. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

01
On Date: 08 August 2014
Activity: Satsang Sabha

iy¾$hpf, sp. 8-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fp“p "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZdp„ ApS>¡ kyùv$‘°v$¡i“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuhpduA¡ Æh“¡ kÐk„N L¡$hu fus¡ ’pe s¡ rhi¡ Np¡r›$ L$fu k„yv$f dpN®v$i®“ Apàe„y, S>¡dp„ Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 04 August 2014

‘sp. 4-08-2014, kp¡dhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ ‘pfpeZ“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. ‘pfpeZ“p â’d qv$hk¡ op“eo âv$¡i - ApZ„v$, rhÛp“Nf“p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. Ap“„v$kpNfõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ Nyfylqf õhpduÆ“u A“yh©rÑ "ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh' A¡ rhje D‘f dpN®v$i®“ Apàey„. Apif¡ 1000 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 09 August 2014

ir“hpf, sp. 9-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fp“p "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZ“p„ A„rsd qv$hk¡ hX$ug k„she® ‘|. ‘°¡dõhê$‘õhpduA¡ dp¡V$p‘yfyj“p Arc‘°pe dyS>b“u c[¼s L¡$hu fus¡ L$fu iL$pe s¡ A„N¡ d““ue cp’y„ ‘ufõey„. Apif¡ 1200 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

Main
On Date: 25 August 2019

राष्ट्रसेवा ही जिनका स्वभाव था, राजनीति में अनूठा प्रभाव था । संस्कृति जिनका धबकार था, भारत माता का वह धर्मपुत्र था। ऐसे प्रखर बुद्धिमान आत्मीय स्वजन दिवंगत श्री अरुण जेटली जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription