• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
satsang-parayan-surat-2011
On Date: 04 August 2011

îphZ drl“p“p ‘rhÓ qv$hkp¡dp„ îulqf âv$¡i (lqf“Nf kÐk„N eyhL$ d„X$m) D^“pdp„ sp. 4 ’u 7 Ap¸NõV$ 2011 v$fçep“ "S>e A„b¡ kp„õL©$rsL$ ch“'dp„ ApÐdue kÐk„N ‘pfpeZ ’ey„. S>¡dp„ ‘|. kybp¡^Æh“õhpdu, ‘|. kh®d„Ngõhpdu, ‘|. rhfgÆh“õhpdu, hX$ugp¡ A“¡ eyhL$p¡A¡ gpc Apàep¡.

01
On Date: 01 August 2014

sp.1-08-2014, iy¾$hpf“p fp¡S> khpf¡ 7:15 ’u 8:30 v$fçep“ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u, gpgv$fhpÅ Mps¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ A¡L$ drl“p“p ‘pfpeZ“p ‘°’d qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„Ngõhpdu“p dyM¡’u cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îulqf f¡..'“p r“fy‘Z“p¡ gpc Apif¡ 1000’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu gu^p¡.

 

 

01
On Date: 02 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rds¡ sp. f-08-2014, ir“hpf“p fp¡S> khpf¡ 7:15 ’u 8:30 v$fçep“ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u, gpgv$fhpÅ' Mps¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ A¡L$ drl“p“p ‘pfpeZ“p buÅ qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p rhje ky„v$f r“fy‘Z L$ey¯. hfkpv$“u dp¡kddp„ ‘°rsLy$msp“¡ AhNZu“¡ buÅ qv$hk¡ ‘Z Apif¡ 1000’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 04 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp.4-08-2014, kp¡dhpf¡ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“fy‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ÓuÅ qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ NBL$pg“p rhje ‘f“u Np¡›$u ApNm h^pfsp„ "cNhp“ L$ep NyZ¡ L$fu“¡ fpÆ ’pe A“¡ L¡$hu fus¡ Ly$fpÆ ’pe s¡ rhj¡ Av¹$c|s hpsp¡ L$fu. dp¡kd“u ANhX$sp“¡ AhNZu“¡ ÓuÅ qv$hk¡ ‘Z Apif¡ 1000’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

01
On Date: 05 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rds¡ sp. 5-08-2014, d„Nmhpf¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“ê$‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p Qp¡’p qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ cNhp““p Akp^pfZ A¥ðe® A“¡ AL$ë‘r“e v$pkÐh ‘f Np¡›$u L$fu. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

001
On Date: 06 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp. 6-08-2014, by^hpf¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡jus ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“ê$‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ‘p„Qdp qv$hk¡ hX$ug k„she® ‘|. ‘°¡dõhfy‘õhpdu s’p ‘|. kybp¡^õhpduA¡ cNhp“ õhprd“pfpeZ, kh£ NyZpsus ‘yfyjp¡ A“¡ Nyfylqf õhpduîu“u A‘°rsd kpd’} R>sp„ AL$ë‘r“e NfS> A“¡ L$fyZp“u hpsp¡ L$fu. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription