• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01
On Date: 04 August 2014

sp.4-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ kyùv$ ‘°v$¡i-Adv$phpv$dp„ “fp¡X$p Mps¡ îu g¡DAp ‘V¡$g kdpS>“u hpX$udp„ 9 qv$hkue "v$pkp“yv$pk­ ‘pfpeZ'“p ApW$dp qv$hk¡ ‘|. Ap“„v$kpNfõhpduA¡ ‘^pfu“¡ kp¥ cL$sp¡“¡ "Nyfylqf õhpduÆ“u cL$sp¡ kp’¡“u A‘°rsd ApÐduesp' rhje ‘f d““ue ‘°hQ“ L$fu kp¥“¡ ky„v$f gpc Apàep¡. ApS>¡ îu W$pL$p¡fÆ A“¡ Nyfylqf õhpduÆ“p QfZ¡ c[¼s‘yó‘ê$‘¡ 400 hp“NuAp¡“p¡ "AßL|$V' ^ep£ lsp¡. ApS>¡ “fp¡X$p rhcpN“p 750 ’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 04 August 2014

‘sp. 4-08-2014, kp¡dhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ ‘pfpeZ“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. ‘pfpeZ“p â’d qv$hk¡ op“eo âv$¡i - ApZ„v$, rhÛp“Nf“p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. Ap“„v$kpNfõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ Nyfylqf õhpduÆ“u A“yh©rÑ "ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh' A¡ rhje D‘f dpN®v$i®“ Apàey„. Apif¡ 1000 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 04 August 2014

On account of holy month Shravan, more than around 75 elders, ambrish and devotee workers of Navsari City and the surrounding villages took advantage of religious talks by regional saint leader P.Suhradjivanswami in a special meeting arranged on Monday, the 4th, Aug 2014 at Vrindavan Society in Navsari of Dharmabhakti Pradesh.

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp.4-08-2014“¡ kp¡dhpf¡ ^d®c[¼s ‘°v$¡i - “hkpfu“p Ap„NZ¡ h©„v$ph“ kp¡kpeV$u Mps¡ ‘°pv$¡riL$ $ k„she® ‘|.kyùv$õhpdu“p kp„r“Ýedp„ A¡L$ rhi¡j kcp“y„ Apep¡S>“ ’ey„. S>¡dp„ “hkpfu il¡f A“¡ Apk‘pk“p N°pçe rhõspfp¡dp„’u 75 ’u h^y hX$ugp¡, A„bfujp¡, L$pe®L$sp® cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu L$’phpsp®“p¡ gpc gu^p¡.

01
On Date: 04 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp.4-08-2014, kp¡dhpf¡ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“fy‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ÓuÅ qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ NBL$pg“p rhje ‘f“u Np¡›$u ApNm h^pfsp„ "cNhp“ L$ep NyZ¡ L$fu“¡ fpÆ ’pe A“¡ L¡$hu fus¡ Ly$fpÆ ’pe s¡ rhj¡ Av¹$c|s hpsp¡ L$fu. dp¡kd“u ANhX$sp“¡ AhNZu“¡ ÓuÅ qv$hk¡ ‘Z Apif¡ 1000’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

01
On Date: 03 August 2014

sp.3-08-2014“p fp¡S b‘p¡f¡ 4:30 ’u 7:30 v$fçep“ îphZdpk r“rdÑ¡ L©$óZÆ ‘°v$¡i-X$cp¡Cdp„ kÑf Npd ‘V¡$g hpX$udp„ Óuqv$hkue ‘pfpeZ“p A„rsd qv$hk¡ ‘|. ‘°¡dõhfy‘õhpdu, ‘|. lqfifZõhdu, ‘|.r“rdsÆh“õhpdu A“¡ ‘|. k„sp¡jÆh“õhpdu lqf^pd’u Mpk ‘^pep® lsp. ApS>¡ kcp-‘°kpv$“p¡ Apif¡ 1700S>¡V$gp cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.

 

 

20
On Date: 03 August 2014

‘frhhpf, sp. 3 Ap¡NõV$ 2014“p kp„S>¡ 5 ’u 7 v$fçep“ fp¡S> lp¡guX¡$ C“ A¡¼kâ¡k, üyõV$“dp„ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p kp„r“Ýedp„ kÐk„N kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. k„she® ‘|. cr¼srâeõhpduA¡ gpc Apàep bpv$ õhpduîuA¡ kp¥“¡ Apiuh®Q“ ‘pW$ìep lsp. Ap kcp“p¡ 350 c¼sp¡A¡ gpc gu^p¡ lsp¡.

 

P. Brahmvihariswami
On Date: 03 August 2014

sp. 3-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ kyùv$ ‘°v$¡i-Adv$phpv$dp„ “fp¡X$p Mps¡ îu g¡DAp ‘V¡$g kdpS>“u hpX$udp„ 9 qv$hkue "v$pkp“yv$pk­ ‘pfpeZ'“p kpsdp qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfu õhpduA¡ 'FRIENDSHIP DAY' “¡ A“ygnu“¡ kpQu rdÓsp L$p¡“¡ L$l¡hpe s¡ rhje ‘f d““ue ‘°hQ“ L$fu kp¥“¡ ky„v$f gpc Apàep¡. d„X$m“p eyhL$p¡A¡ a¼s A¡L$ S> L$gpL$dp„ d„Q ‘f "r“gL„$W$hZ}“u s‘òep®' s’p "NY$X$p“p¡ v$pv$p MpQf“p¡ v$fbpfNY$' A¡d b¡ Ö°íep¡“¡ Æh„s L$fu ky„v$f k¡hp-c[¼s“y„ v$i®“ L$fpìey„„. ApS>¡ “fp¡X$p rhcpN“p 750 ’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.

 

 

00DSC_0019
On Date: 02 August 2014

sp. 2-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rds¡ kyùv$ ‘°v$¡i-Adv$phpv$dp„ “fp¡X$p Mps¡ îu g¡DAp ‘V¡$g kdpS>“u hpX$udp„ 9 qv$hkue "v$pkp“yv$pk­ ‘pfpeZ'“p R>Ì$p qv$hk¡ k“ps“ âv$¡i A“¡ ‘yfyjp¡Ñd âv$¡i“p kq¾$e L$pe®L$sp® s¡dS> kdN° eyhpkdpS>“p Apv$i® L$pe®L$sp® ‘.c. rdrgÞv$cpB (kfcpZ) gpc Ap‘hp dpV¡$ ‘^pep® lsp. “fp¡X$p rhcpN“p 700 ’u h^pf¡ cL$sp¡ gpc g¡hp ‘^pep® lsp.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription